BEST energi FOLLO A/S

Utdrag av salgs og leveringsvilkår

-Selger har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesum med tillegg av renter og omkostninger er fullt betalt.

-Dersom ikke annet er avtalt med Selger (BEST energi FOLLO AS), gjøres aktuell pris på leveringstidspunktet gjeldende. Unntak fra denne bestemmelse vil dog forekomme i forbindelse med kampanjer, spesialtilbud og prisgaranterte leveranser til Villa/privatkunder.

-Kredittvilkår i henhold til denne kontrakt er 14 dager fra leveringsdato, dersom annet ikke er avtalt. Etter forfall belastes mora-rente, f.t.12% p.a. I forbrukerforhold gjelder rentesats  i henhold til morarente-loven.

-Ved utstedelse av purring, påløper purregebyr i henhold til Inkassoloven.

-Dersom Kjøper har unnlatt å betale ved forfall og/eller det foreligger åpenbar fare for mislighold av betalingsvilkår på grunn av svekket betalingsevne, betraktes hele mellomværendet som forfalt. Ikke leverte bestillinger effektueres i slike tilfeller kun mot kontant betaling.

-Kjøper har ikke rett till å holde tilbake noen del av kjøpesummen på grunn av eventuelle motkrav.

-Selger er ikke ansvarlig for personskade hvis det ikke er dokumentert at skaden skyldes feil eller forsømmelse som er begått av Selger eller Selgers representant.

-Selger har ikke i noen tilfelle ansvar for tapt fortjeneste, driftstap, skade på fast eiendom eller løsøre, eller annet indirekte tap. Ved mangelfull levering skal selger etter eget valg erstatte produktet eller tilbakebetale kjøpesummen. Kjøper kan ikke gjøre andre mangelstilføyelser gjeldende, med mindre selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt.

-Skulle Selger bli pålagt produktansvar overfor tredjemann, er Kjøper forpliktet til å holde Selger skadesløs i samme omfang som selgers ansvar er begrenset etter de to foregående punkter.

-Selger er ikke ansvarlig for skader som skyldes feil eller mangler ved Kjøpers utstyr.